Το Πρόγραμμα Δράσης της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα Ισότητας των Φύλων

Η διασύνδεση του ρόλου των γυναικών με την οικονομία («Γυναίκες και Οικονομία») είναι ο κεντρικός άξονας του προγράμματος πολύπλευρων δράσεων που διοργανώνεται το προσεχές διάστημα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του τομέα Ισότητας των Φύλων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, και η ανάδειξή τους ως σημαίνοντες παράγοντες στη “μάχη” για την καταπολέμηση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας μεγάλης μερίδας του γυναικείου πληθυσμού στις μέρες μας.

Στο ίδιο πλαίσιο, προωθείται η ανάληψη σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών με γνώμονα την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συμπερίληψη της διάστασης του φύλου ως θεσμικά αναγκαίας σε όλους τους τομείς ευρωπαϊκής πολιτικής.

Παρακάτω ακολουθεί ενδελεχής παρουσίαση των επικείμενων σχετικών δράσεων, πρωτοβουλιών και νομοθετικού έργου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

κ. Χριστίνα Αγορίτσα, τηλ.: 213 1511148, xragoritsa@isotita.gr

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών

Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα, www.isotita.gr

Διαδικτυακή πύλη Ελληνικής Προεδρίας: www.gr2014.eu


Πρόγραμμα Δράσης της Ελληνικής Προεδρίας

στον τομέα Ισότητας των Φύλων

Α.        Δράσεις – Πρωτοβουλίες

  1. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης στον τομέα της ισότητας των φύλων από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων κ. Βάσω Κόλλια στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων (FEMM) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου

  1. Συνάντηση εργασίας της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (High Level Group on gender mainstreaming).

Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 6 & 7 Φεβρουαρίου

  1. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) για τη βία κατά των γυναικών – συνδιοργάνωση Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και FRA.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου

  1. Ένταξη της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα εργασιών της ευρωπαϊκής διάσκεψης νέων που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας.

Θεσσαλονίκη, 10-13 Μαρτίου

  1. Ευρωπαϊκή Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Γυναίκες και Ψηφιακή Απασχόληση».

Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 4 Απριλίου

Β.        ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ένταξη θεμάτων ισότητας των φύλων στα Συμβούλια Υπουργών

Β.1.     Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης & Κοινωνικών Υποθέσεων

  1. Πρόταση Οδηγίας για την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων στα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.  Έκθεση Προόδου.

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου

Λουξεμβούργο, 19 Ιουνίου

  1. Παρουσίαση της έκθεσης προόδου εφαρμογής της Οδηγίας 2006/54 που αφορά την αρχής ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Νόμο 3896/2010. 

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου

  1. Παρουσίαση στο Συμβούλιο Υπουργών του Σχεδίου Συμπερασμάτων που εκπονήθηκε από την Ελληνική Προεδρία με θέμα «Γυναίκες και Οικονομία».

Υιοθέτηση κειμένου Συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Υπουργών.

Λουξεμβούργο, 19 Ιουνίου

Β.2.     Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων

Υιοθέτηση Συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Υπουργών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών.

Βρυξέλλες, 6 & 7 Μαρτίου

Please like & share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =